Algemene Voorwaarden

1.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912

Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische

werken op één lijn kunnen worden gesteld. Melanie Samat: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2.

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Melanie Samat en de Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3

Vergoeding

3.1

Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Melanie Samat eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2

Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.

4

Factuur en betaling

4.1

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2

Indien Melanie Samat het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1

Bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag­.

4.3

Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de

nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht

daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Melanie Samat ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.4

Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is

toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Melanie Samat nog niet

heft voldaan.

5.

Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval

binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk

/per mail aan Melanie Samat te worden medegedeeld. Melanie Samat heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot

onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden

6.

Opdracht

6.1

Melanie Samat heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet

uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren

6.2

Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen

voor rekening van de Wederpartij en zullen door Melanie Samat slechts worden

uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is

ondertekend en aan Melanie Samat is geretourneerd.

6.3

In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op

welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Melanie Samat recht op de

overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele

opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de

vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7

Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Melanie Samat.

8

Licentie

8.1

Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij

wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een

licentie zoals die naar aard en omvang door Melanie Samat is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze

nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de

overeenkomst conform het begrip van Melanie Samat, hebben bedoeld.

8.3

Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt

niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.

8.4

Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven

exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke

toestemming van Melanie Samat.

8.5

Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub-licenties te verlenen aan derden.

9.

Inbreuk op auteursrecht

9.1

Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt

beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Melanie Samat.

9.2

Bij inbreuk komt Melanie Samat een vergoeding toe ter hoogte van tenminste

driemaal de door Melanie Samat gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding

voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige

geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en

indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10.

Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

10.1

De naam van Melanie Samat dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te

worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te

worden opgenomen.

10.2

De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een

Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Melanie Samat conform

artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

10.3

Voor iedere inbreuk op de aan Melanie Samat toekomende

persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op

naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%

van de door Melanie Samat gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig

recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op

vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en

buitengerechtelijke kosten).

11.

Aansprakelijkheid en rechten van derden

11.1

Melanie Samat is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

11.2

Melanie Samat is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van

derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Melanie Samat.

11.3

De aansprakelijkheid van Melanie Samat is in elk geval beperkt tot de hoogte van het

factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,

tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

11.4

Indien derden jegens Melanie Samat en/of Wederpartij een vordering

aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij

en Melanie Samat in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer

voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12.

Faillissement/surseance

Zowel Melanie Samat als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk

te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Melanie Samat het recht de verstrekte

licentie te beëindigen.

13.

Rechts-en forumkeuze

13.1

Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden

beheerst door Nederlands recht.

13.2

Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene

Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Melanie Samat en de Wederpartij, zal

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Melanie Samat Rotterdam 2018

Using Format